Algemene Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, leveringen en verkopen door, en overeenkomsten met S&Q Europe BV.

1.2 Van elk aanbod van S&Q Europe BV maken deze voorwaarden deel uit, bij aanvaarding hiervan wordt hiermede ingestemd.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst.

2.1:    Alle aanbiedingen van S&Q Europe BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, en vervallen na 30 dagen indien niet binnen 30 dagen schriftelijk aanvaard wordt.

2.2:    Alle opdrachten aan S&Q Europe BV die aan bepaalde technische specificaties dienen te voldoen, moeten schriftelijk, met een nauwkeurige omschrijving van die specificaties, aan S&Q Europe BV verstrekt worden. S&Q Europe BV zal slechts aan de specificaties gebonden zijn die zij schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.3:    Tussen partijen komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging door S&Q Europe BV. Indien werkzaamheden worden aangevangen zonder schriftelijke bevestiging, dan blijkt van het bestaan van de overeenkomst uit het aangevangen zijn van de werkzaamheden door S&Q Europe BV die voortvloeien uit de opdracht.

2.4:    Als prijs geldt de prijs die overeengekomen is, alle prijzen die worden vermeld zijn prijzen exclusief omzetbelasting en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

2.5:    Onvoorziene toevallen zoals bijv., doch niet uitsluitend, stakingen, brand,  extreme weersomstandigheden, gebrek aan transportmiddelen, onvoorziene overheidsvoorschriften, onmogelijkheid van invoer ongeacht om wat voor reden, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkades, bedrijfsstoornis, niet- of niet tijdige of deugdelijke levering van materialen, ongeacht of deze toevallen S&Q Europe BV rechtstreeks treffen, dan wel leveranciers van S&Q Europe BV, geven S&Q Europe BV het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daardoor enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal ontstaan. Wanneer op het moment van het intreden van de overmacht reeds ten dele aan de verplichtingen jegens de afnemer is voldaan, dan zal S&Q Europe BV gerechtigd zijn dit in rekening  te brengen aan de afnemer.

 

Artikel 3: Levertijd en de gevolgen van overschrijding ervan.

3.1:   De overeengekomen levertijd of leveringsdatum levert geen fatale termijn op. Overschrijding hiervan levert geen reden op voor de opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden, evenmin doet dit een verplichting tot schadevergoeding door S&Q Europe BV ontstaan.

3.2:   Het is S&Q Europe BV toegestaan om deelleveringen te doen   plaatsvinden, tenzij schriftelijk overeengekomen is dat de opdrachtgever geen deelleveringen hoeft te aanvaarden.

3.3:    In geval tijdige levering essentieel is voor de afnemer, dan dient dat voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk te worden kenbaar gemaakt aan S&Q Europe BV. In zo’n geval kan schriftelijk worden overeengekomen dat er wel sprake is van een fatale termijn. De gevolgen van overschrijding van een fatale termijn zullen schriftelijk overeengekomen worden, waarbij mogelijk is dat afnemer het recht krijgt om de overeenkomst te ontbinden dan wel om schadevergoeding te vorderen. Zonder schriftelijke ingebrekestelling, zal S&Q Europe BV nooit in verzuim worden geacht.

Artikel 4: Plaats van levering.

4.1:    Levering vindt plaats af fabriek, of op de plaats vermeld in de overeenkomst, waarbij het risico voor hetgeen geleverd wordt op de afnemer over gaat vanaf het moment dat de goederen het pand van S&Q Europe BV verlaten.

 

Artikek 5: Reclames

5.1    De afnemer dient direct na de levering het geleverde te controleren, ook, in geval van deelleveringen, na iedere deellevering. Eventuele klachten na inspectie of bij functioneren dienen binnen 14 dagen na de levering schriftelijk per aangetekend schrijven aan S&Q Europe BV te worden kenbaar gemaakt. Ingeval van dergelijke klachten dienen de geleverde goederen binnen 14 dagen na levering  te worden geretourneerd. Indien binnen de termijn van 14 dagen geen schriftelijke klacht bij S&Q Europe BV wordt gedeponeerd, dan wordt de levering beschouwd als aanvaard.

5.2    Indien S&Q Europe BV van mening is dat de klacht terecht is, dan heeft deze het recht om tot nieuwe levering over te gaan, daaronder begrepen het herstel van het geleverde. Indien dit niet mogelijk is, dan zal S&Q Europe BV gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden zonder dat hierdoor voor de afnemer enig recht op schadevergoeding ontstaat.

5.3    S&Q Europe BV staat niet in voor gebreken in het door derden aan haar aangeleverde materiaal.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1    Geleverde goederen blijven eigendom van S&Q Europe BV totdat volledige betaling, met inbegrip van eventuele schadevergoeding voor de gevolgen van te late betaling en overige daarmede samenhangende kosten heeft ontvangen.

6.2    Indien goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen zijn verwerkt, zal de afnemer op 1e verzoek van S&Q Europe BV een stil pandrecht vestigen op de zaken waarin het geleverde verwerkt is, ten behoeve van S&Q Europe BV Indien onderhavige zaken geleverd zijn aan derden, is de afnemer gehouden zijn vorderingen op de afnemers van die zaken aan S&Q Europe BV over te dragen, op het 1e verzoek hiertoe.

6.3     Ingeval afnemer 1 der bepalingen uit dit artikel niet nakomt, zal S&Q Europe BV gerechtigd zijn om al hetgeen dat, op welke grond dan ook, in eigendom toebehoort aan S&Q Europe BV, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, waarbij afnemer ertoe verplicht is deze zaken over te dragen aan S&Q Europe BV.

 

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden en zekerheidsstelling

7.1     Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Overschrijding van die termijn doet debiteur in verzuim zijn, alle gevolgen van verzuim treden op de dag nadat de betalingstermijn verstreken is in.

7.2     Met ingang van de dag waarop debiteur in verzuim is, ofwel krachtens het bepaalde in artikel 7.1 ofwel uit andere hoofde, is de debiteur aan S&Q Europe BV rente verschuldigd ter hoogte van 1.5% per maand, te berekenen tot aan de dag van de algehele voldoening.

7.3     Voorts zal S&Q Europe BV  in geval van niet tijdige betaling door de afnemer gerechtigd zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheidsbeperking

8.1     S&Q Europe BV aanvaardt m.b.t. de door haar geleverde producten en diensten niet meer aansprakelijkheid dan tot aan het bedrag dat ter zake van de levering aan de afnemer in rekening is gebracht.

8.2     S&Q Europe BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schades, die direct of indirect voorvloeien uit het bezit en of het gebruik van de door  haar geleverde zaken, of schades door i.v.m. de verplichtingen uit de overeenkomst ingeschakelde derden.

8.3     De afnemer zal S&Q Europe BV vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake van schade die veroorzaakt of ontstaan is door het gebruik van hetgeen door S&Q Europe BV aan de afnemer geleverd is.

 

Artikel 9: geschillen toepasselijk recht

9.1     Op alle overeenkomsten met S&Q Europe BV is Nederlands recht van toepassing.

Neem Contact Op Voor Meer Informatie

Vrijblijvend. Geen contract.